Venterra als procesmanager

Venterra verzorgt het management van complexe ruimtelijke en bouwgerelateerde processen. Wij nemen het werk uit handen zodat u zich volledig kunt richten op uw core business. We verbinden daarbij mensen en netwerken en brengen u in contact met de juiste professionals. 

Wij kunnen voor een vastgoedopgave het gehele proces verzorgen van initiatief tot realisatie. Wij maken hierbij onderscheid in drie fases: locatie analyse, ruimtelijke procedure en realisatie. 

Locatie analyse 

Afhankelijk van welk moment wij worden ingezet bij de opgave, bestaat een locatie analyse uit: een eerste gesprek met initiatiefnemer, (gemeentelijke) beleidscheck, haalbaarheidsstudie, stakeholders analyse en het opstellen van een business case. 
Wij kennen onze afzetmarkt zeer goed en weten aan de hand van onze database welke vastgoedoplossing het beste past op een locatie op basis van vraag- en aanbod en prijs.

Een belangrijk onderdeel binnen het procesmanagement is het creëren van draagvlak. Draagvlak creëren we door in een vroeg stadium met verschillende betrokken partijen aan tafel te gaan. Behalve de gemeente en andere lokale partijen zien wij hier een groot belang in het betrekken van bestaande en nieuwe bewoners en het oprichten van een klankbordgroep.

Bij de aanvraag van een project stellen wij een budgetraming op. Wij bewaken en managen deze nauwkeurig gedurende het gehele project. 

Ruimtelijke procedure

Wij kunnen de ruimtelijke procedure samen met u doorlopen en daarbij de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren: overleggen met de gemeente en andere overheden, marktonderzoek voor de betreffende opgave, het opstellen van het bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing met benodigde haalbaarheidsonderzoeken, het maken van calculaties en opvragen van offertes en de aanvraag van (omgevings-) vergunningen.

Op basis van de ruimtelijke en functionele structuur wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld. Zodra het stedenbouwkundig plan gedefinieerd is en er een programma van eisen is opgemaakt maakt een architect een ontwerp, welke vervolgens technisch wordt uitgewerkt in een bestektekening. Wij hebben een breed netwerk van architecten, constructeurs en adviseurs die ons bijstaan bij het uitwerken van deze plannen.

Realisatie

Wij kunnen de bouwwerkzaamheden als bouwregisseur voor u regisseren. Tijdens de uitvoerende bouwwerkzaamheden door de aannemer kunnen wij u als opdrachtgever vertegenwoordigen. Wij leiden of nemen deel aan de bouwvergaderingen en bewaken de financiële en kwalitatieve uitvoering van het project. Daarnaast verzorgen en borgen wij een goede communicatie tussen alle betrokken partijen. 

De samenwerking met uitvoerende partijen kan in concurrentie middels openbare of onderhandse aanbesteding of in bouwteam verband worden ingericht. Wij hebben met alle vormen de nodige ervaring en beschikken over een goede database met de verschillende contractvormen.

Voor de verkoop of verhuur van woningen werken wij intensief samen met verschillende lokale makelaars. Wij bewaken het proces van verkoop of verhuur en hebben nauw overleg met de makelaars.

 

© Venterra 2020
Created by